torsdag 27 oktober 2011

En dag på Älven

Diskussionen om broar över älven och sjöfarten i Göta Älv har stundtals varit intensiv och polariserad. Den föreslagna gång-/cykelbron som miljödomstolen sade nej till väckte alla frågor om huruvida det överhuvudtaget går att bygga lågbroar i Göteborg.

Nu ska i alla fall en ny Götaälv-bro byggas för den nuvarande konstruktionen är uttjänt. Den är enligt expertisen skör som ett Wienerbröd. Vilken höjd ska denna bro ha?

Ur stadsperspekktiv är det bra med en så låg bro som möjligt för att knyta samman Hisingen med stadskärnan. Höjden har stor betydelse för tillfarten till bron. Blir den hög blir också trafikangörning/avfart mycket platskrävande. Det blir helt enkelt en stor trafikapparat istället för yta för människor att vistas kring.
Spårvagnar har dessutom en krävande lutning att ta sig uppför.

Ur sjöfartsperspektiv finns intresse för att ha så höga broar som möjligt för att slippa väntan vid broöppningar. Det är ändå viktigt att poängtera att några reella hinder är inte broarna vi skissar på i Göteborg eftersom de alltid ska vara öppningsbara.

För att belysa problematiken ordnade Trafikverket en båtresa på älven med destination Trollhättan. Inbjudna var politiker från Göteborg, Västrra Götaland och Värmland samt intresseorganisationer för sjöfarten.

I strålande höstväder åkte vi iväg längs en fantastiskt vacker älvsträcka. Föredrag som belyste ämnet med efterföljande diskussioner företogs och många viktiga fakta presenterades. I Trollhättan gick vi iland och besåg slussområdet som utgjorde en både historisk som naturskön plats. På området fanns nämligen även de äldre slussarna bevarade. I detta äldre område fanns planer på att anlägga både småbåtshamn och faciliteter för båtfolket vilket hade tillfört kvalitet och möjlighet för fritidsbåtarna att ta sig in en annan väg och slippa trängas med den reguljära sjöfarten.

Mina intryck efter denna dag var att det går att förena både sjöfart med lägre broar i Göteborg. Eftersom vi redan har en järnvägsbro som är cirka sex meter som ska öppnas går det, att precis som med bilar, göra ”grön våg”. Alltså ett system som öppnar broarna samtidigt enligt ett schema och där båtarna kan köra igenom utan onödig väntan.

måndag 22 november 2010

Havet och hållbarhetspris

Förra veckan var jag upptagen med Göteborgs pris för Hållbar Utveckling. Årets tema är HAVET. Det var två män som fick dela på priset.

Randell Arauz från Costa Rica är marinbiolog som kämpar tillsammans med andra i en förening, för att få slut på stympandet av hajar. Hajfenor är populära ingredienser i soppor
i Thailand och Taiwan men just när dessa länder börjar inse det felaktiga i hanteringen, att skära loss fenorna från levande hajar och kasta hajkropparna i havet till en långsam död, är det Kinas efterfrågan som gör det lönande att fortsätta. Hajfenor är ett tecken på rikedom i Kina. Vid bröllop och fester där värdarna vill manifestera sin framgång i samhället är det hajfenor som serveras. Eftersom fler och fler kineser blir medelklass ökar efterfrågan kontinuerligt. Upplysa, utbilda och varna är ett giganstiskt arbete samtidigt som regler/förbud måste införas av länderna samt kontroll att dessa efterlevs. Randell har alltså lyckats någorlunda på hemmaplan men nu behöver han hjälp med resten.

Ken Sherman har i sin forskning kommit på ett sätt arbeta med skydd av havet genom att dela in havsområden i olika avgränsade förvaltningsområden. Inom varje område ska alla tre perspektiven vara med, ekologiskt, socialt och ekonomiskt i en förvaltningsplan. Idén har fått gehör i den amerikanska regeringen och har spridits till andra politiker/tjänstemän. Eftersom ett av problemen med havet är den FRIA rätten att utnyttja, är detta förslag en förändring i synsätt. Om detta arbetssätt började verkställas skulle sannolikt fler problem uppdagas men äntligen skulle också ett konkret arbete påbörjas.

Isabella Lövin,EU-parllamentariker mp, höll ett mycket bra tal och kronprinsessan Victoria delade ut priset.

Jag träffade pristagarna på en middag dagen före och fick tillfälle att prata med dem under flera timmar, vilket var mycket givande. Pristagarna genomförde flera seminarier under prisdagen och även dagen efter.

Idag har jag haft möte med KIMO vilket är kommuner runt västerhavet som vill skydda havet från alla föroreningar. Jag är ordförande i KIMO Sverige. Kommunerna är Helsingborg längs kusten till Tanum och Sotenäs. Alltså ett pärlband med kustkommuner. Vi försöker samordna med andra organisationer som har samma intresse och det är en hel del. Vi planerar samordnade kampanjer vilket skulle ge mer effekt utåt. Det finns en uppsjö med uppslag men tiden räcker inte till därför vore det bra att söka samarbete.

onsdag 10 november 2010

Jerusalem

Jag var på förhandsvisning igår på utställningen Jerusalem med Elisabeth Ohlson Wallins foto och religiösa ifrågasättande.

Att fokusera på tre religioner, judendomen, den kristna och islam är ett bra sätt att belysa hur lika dessa är i grunden. De är också sprungna från Abraham i samma tid.

Värderingarna som framkommer i de religiösa texterna är de som rådde vid den tiden. Dessa värderingar är oerhört patriarkaliska. Mannen äger utrymmet och är oerhört stereotyp. Värderingarna är långt ifrån de mänskliga rättigheterna/skyldigheterna som vi anammade 1948.

Ändå hävdar de som är troende att gamla testamentet, bibeln och koranen är HELIGA skrifter.

Jag har sedan konfirmationen ifrågasatt detta påstående. Att anse ord/värderingar av detta slag som Guds Ord ställer till mycket elände.

Genom Elisabeths bilder/texter blir det så uppenbart för alla hur fel denna grund för religionen är.

De gamla texterna måste användas på ett helt annat sätt idag. Ja, det borde faktiskt ingå en VARNINGS-TEXT till varje så kallad helig bok.

tisdag 9 november 2010

Trygghet och våldsbrott

Att känna sig trygg när man vistas utomhus och i den offentliga miljön är en viktig faktor.
Informationen om brott lokalt, nationellt och internationellt slås upp stort i media och den enskilde kan få föreställningen att brotten ökar lavinartat och att tryggheten är mindre än förut.

I Göteborg har vi en särskild grupp som arbetar med frågorna ”Tryggare och Mänskligare Göteborg”. För att få kunskap om situationen har professor Sven-Åke Lindgren vid Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet gjort en studie och analys av kriminalstatistik, offerundersökningar, statistik från sjukvården och undersökningar om oro och upplevd otrygghet. Studien behandlar perioden 1986 – 2009.

Göteborg uppvisar en både positiv och en negativ bild. Antalet stöldbrott var år 2009 det lägsta på 25 år. Ungdomsbrottsligheten visar ingen ökning. Människors oro för det som påverkar livskvaliteten har minskat de senaste fem åren. De anmälda våldsbrotten ökar dock.
Anmälda misshandelsbrott har nästan fördubblats under 25 år. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor har ökat från omkring 125/100 000 invånare i mitten av 1980-talet till omkring 270/100 000 invånare år 2009. Andelsmässigt ligger denna brottstyp tämligen konstant. Det rör sig om ca 35% av de anmälda misshandelsbrotten både i början och i slutet av perioden.

Sett mer i detalj till de senaste årens ökning av anmälda våldsbrott gäller ökningen samtliga offerkategorier (barn, tonåringar, kvinnor och män). Anmälda misshandelsbrott utomhus har ökat sedan 2006 medan inomhusbrotten ökat från och med 2008.

Analysen av anledningar till ökningen av våldsbrott visar att det finns två uppfattningar. Det ena är att vårt synsett och våra värderingar har förändrats vilket visas i att fler fysiska sammanstötningar klassas som ”riktigt våld” och att kränkningar mot person i allt mindre utsträckning tolereras. I det andra fallet anses den noterade ökningen visa ett mer utbrett verkligt våld i samhället beroende på droger/alkoholbruk och ett expanderat nöjes- och restaurangutbud. Ett förändrat umgängesmönster, våldsbejakande subkulturer hör också hit.
Båda uppfattningarna bidrar säkerligen till ökningen men det allra grövsta våldet tycks dock inte ha ökat under 00-talet.

Uppmärksamheten mot våldsbrott måste fortsätta genom att vi formulerar mål, sätter tidsgränser, utformar åtgärdsprogram och avsätter resurser. I storstäder där många människor vistas tätt blir närkontakten större och irritationen kan öka. Medvetenheten om våldet mekanismer och konsekvenser måste öka. Det är ett ständigt arbete i skolan och på arbetsplatser.

Jag tror inte det var bättre förr då våldet inom hemmets väggar fanns utan att någon blandades in. I lördags träffade jag min mans faster som fyllde 93 år. Hon har mycket att berätta. När hon var i yngre tonåren och arbetade som piga var hon antastad av gårdens son och också våldtagen av denne. Hon kunde inte ens en gång prata med någon om händelsen. Det var inte ovanligt att män/pojkar tog sig rätten att kränka de som var under i rang och utsatta. Men de flesta våldsbrotten anmäldes inte.

onsdag 3 november 2010

På banan igen

Jag håller på att landa igen och få tillfälle att återuppta mitt bloggskrivande.

Jag har varit 100 % koncentrerad först på valet och sedan på förhandlingar. Nu är båda delarna avklarade och jag känner mig nöjd med resultaten. Nu börjar det vardagliga politiska arbetet när vi ska besluta och verkställa.

Mitt rotelansvar blir fortsatt miljöområdet. Miljönämnden ska få ett utökat mandat och blir den enhet i staden som utarbetar strategier som ska följas av bolag och nämnder. Klimat ska tillfogas till uppdraget. Miljönämnden ska också samordna kommunens havsmiljöarbete och kommunens deltagande i vattenråden. Det ska bli intressant och inspirerande att arbeta med detta förändringsarbete.

Vi får ännu ett kommunalråd. Det blir väldigt skönt att Thomas Martinsson och jag kan dela på uppgifter som rör miljöpartiet även om vi får två olika ansvarsområden. Vår nya kommunfullmäktigegrupp har sammankallats under förhandlingsarbetet men ska nu på torsdag för första gången framträda i KF.

Eftersom socialdemokraterna inte är färdiga med sina kommunalrådslistor eller övriga nämndledamöter kommer vi inte att veta hur sammansättningen ser ut. Däremot verkar det blir rörigt eftersom det nya partiet Vägvalet och Sverigedemokraterna håller på att diskutera valtekniskt samarbete. Vägvalets medlemmar och kommande KF-ledamöter är tydligen splittrade och består av två olika fraktioner. De är en sammanslagning av Sjukvårdpartiet och Vägvalet. Om de samverkar kan resultatet bli att Vägvalet får ett kommunalråd och Sverigedemokraterna en politisk sekreterare. Dessutom kommer Sverigedemokraterna att erhålla ledamöter i stadsdelsnämnderna. Om så sker är det Vägvalet som får stå upp och förklara för sina väljare samt ta ansvaret för sitt handlande. Det känns bra att S, MP och V har majoritet och inte påverkas av den oklara situationen.

På mitt tjänsterum ligger högar av papper som ska sorteras. Troligtvis ska jag även byta rum eftersom vi samverkande partier ska sitta tillsammans. Energi och tid kommer att krävas även till detta även om det känns lite sekundärt. Och andra sidan är det viktigt att hitta rätt papper och att känna trivsel. Jag längtar också efter några dagars ledighet. Kanske jag får tillfälle att ta ett dopp i havet till helgen.

torsdag 19 augusti 2010

Den nya blandstaden på Backaplan

Byggplanerna för Backaområdet på Hisingen har pågått under lång tid och det har skett möten och information under denna tid vilket inte är så vanligt men mycket positivt. Vi har framfört åsikter om utformningen.

Vi blev förvånade när vi fick se den fördjupade översiktsplanen där vägar med stora trafikflöden gick genom och nära det planerade området. Eftersom alla partier var överens om att området skulle rustas upp och omvandlas till blandstad samt ta tillvara områdets centrala läge i staden och föreslå en hållbar struktur kunde vi inte acceptera de utritade vägarna. Omvandlingen till tät blandstad av citykaraktär där kollektivtrafiken är effektiv och nära är det vi vill uppnå. Att då samtidigt leda in stora trafikflöden genom området är oacceptabelt.

Miljöpartiet skrev ett yrkande som s och v ställde sig bakom och som vi beslutade om på gårdagens kommunstyrelsemöte.

Det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen ska genomsyras av ett tydligt barn-ungdoms-jämställdhetsperspektiv och det ska finnas en tydlig koppling till det arbetet som bedrivs inom det sociala programmet kallat S2020. Det är också viktigt att trafikflödena ses över och att grönområdena planeras med hänsyn tagen till klimatanpassningen. Dessutom skall planen lämnas över till gruppen för Centrala Älvstaden som ska återredovisa sitt arbete till kommunstyrelsen.

Nu återstår att invänta resultat. Det känns ändå bra att ha fått majoritet för yrkandet. Biltrafikflödena från Torslandaområdet är de som ställer till problem men vägar kan dras på och utformas på ett helt annat sätt.

onsdag 18 augusti 2010

Kärnämnen på modersmålet

Vi har idag i kommunstyrelsen antecknat en kvalitetsredovisning för skolan. Den slår fast att elever med utländsk bakgrund får sämre studieresultat i grundskolan än infödda svenskar. Detta resultat är ingen nyhet utan det har vi tidigare fått.

Att det blir så tycker inte jag är förvånansvärt. Elever med annat språk måste kämpa med att lära sig svenska samtidigt som de ska förstå texter på just svenska. Det blir en oerhört jobbig situation och risken är att den blir oövervinnelig och resultatet att elever resignerar. Miljöpartiet vill ge nyanlända elever möjlighet att läsa de tyngsta ämnena på sitt modersmål.

Forskningen som lyfts fram i kvalitetsredovisningen pekar på ett klart samband mellan studieframgång, språkbehärskning och läs- och skrivförmåga. Det finns redan idag goda exempel i Göteborg på hur man integrerar språk- och ämnesundervisning och den kombinationen vill vi sprida till att bli ett valfritt alternativ för eleverna i staden.

Ska vi kunna förändra resultaten i kommande redovisningar måste vi ta till oss forskningen och förändra metoderna. Vi har avsatt extra resurser i vår budget för att genomföra erbjudandet.